Windykacja Należności Oraz Postępowanie Egzekucyjne

Kancelaria oferuje usługi związane z odzyskiwaniem należności od hiszpańskich dłużników na drodze polubownej lub na postawie wyroku sądu hiszpańskiego, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania upominawczego, a także na podstawie wyroku sądu polskiego lub pochodzącego z innego kraju.

Kancelaria oferuje usługi mające na celu odzyskanie należności od hiszpańskich dłużników. W tym celu, w pierwszej kolejności podejmuje działania na drodze polubownej, a w sytuacji kiedy te nie odnoszą pożądanych skutków wszczyna postępowanie w drodze właściwego dla sprawy postępowania, w tym postępowania upominawczego.

Po wydaniu wyroku, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie należności od dłużnika. Na życzenie klienta przeprowadza się też analizę sytuacji finansowej hiszpańskiego dłużnika na podstawie informacji zawartych w publicznych rejestrach.

Jeżeli klient dysponuje tytułem egzekucyjnym wydanym na terytorium innego Państwa, kancelaria przeprowadza postępowanie mające na celu uznanie wyroku zagranicznego (exequatur), a w sytuacji jeżeli wyrok wydany jest przez sąd kraju objętego zakresem Rozporządzenia 1215/2012 lub 1896/2006, przystępuje do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.