Rozwód w Hiszpanii i Prawo do Alimentów

Kancelaria prowadzi sprawy Polaków z zakresu prawa rodzinnego o zasięgu międzynarodowym, takie jak:

  • separacje,
  • rozwody,
  • zniesienie wspólności majątkowej,
  • intercyzy,
  • prawa rodzicielskie i opieka nad dzieckiem,
  • sprawy alimentacyjne,
  • adopcje międzynarodowe,

Kryzys małżeński ma szczególne znaczenie, kiedy w grę wchodzi element międzynarodowy, a mianowicie w przypadku tzw. mieszanych małżeństw, kiedy małżonkowie są obywatelami różnych krajów lub też kiedy małżonkowie tej samej narodowości rezydują na terenie kraju nie będącego ich ojczyzną. W sytuacjach, w których mamy do czynienia z tzw. rozwodem międzynarodowym, zastosowanie mogą znaleźć przepisy różnych ustawodawstw. W pierwszej kolejności należy jednak ustalić miejsce gdzie ma zostać przeprowadzona sprawa rozwodowa, a następnie wskazać jakie prawo jest właściwe do jego orzeczenia.

Podczas rozwodu przeprowadzanego na terytorium Hiszpanii, sąd orzeka nie tylko o samym ustaniu związku małżeńskiego, ale także o zniesieniu wspólności majątkowej małżeńskiej, sytuacji prawnej wspólnych dzieci, ustalając opiekę nad dzieckiem jednemu lub obojgu małżonkom, a także o kwestii alimentów w stosunku do dzieci i małżonka, którego sytuacja finansowa pogorszyła się na skutek rozwodu.

Zniesienie wspólności małżeńskiej nie jest jednoznaczne z podziałem majątku. Jeżeli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia co do kwestii podziału majątku, przeprowadzana jest odrębna sprawa sądowa, która kończy się decyzją sądu, lub też ugodą, jeżeli negocjacje między małżonkami podczas trwania postępowania zakończą się sukcesem.

Jeżeli zastosowanie dla sprawy znajdą przepisy prawa hiszpańskiego, małżonkowie mogą rozwieść się w sposób bezsporny, podpisując umowę, w której decydują o wszelkich kwestiach osobistych i majątkowych (tzw. convenio). W umowie tej zawarte są informacje dotyczące opieki nad dziećmi, kwestii alimentów, systemu wizyt, spędzania wakacji z dziećmi, decyzji o tym który z małżonków ma prawo do korzystania z mieszkania, które wcześniej wspólnie zamieszkiwali, a także mogą zadecydować o podziale wspólnego majątku. Umowa ta, podpisana przez małżonków i ich adwokatów, winna zostać ratyfikowana przed sądem.