Reprezentacja Przed Hiszpańskimi Sądami

Szeroka reprezentacja przed hiszpańskimi sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz organami administracji publicznej (postępowania i egzekucja)

Pomoc kancelarii obejmuje zarówno reprezentację firm polskich w postępowaniach sądowych, jak również w czynnościach przed sądami arbitrażowymi oraz organami administracji hiszpańskiej, działając na podstawie udzielonego upoważnienia w charakterze pełnomocnika, obrońcy bądź oskarżyciela posiłkowego.

Kancelaria reprezentuje klientów biznesowych w sytuacji kiedy istnieje potrzeba wszczęcia postępowania w charakterze powoda, jak również w sytuacji bycia pozwanym przez kontrahenta na terytorium Hiszpanii. W sytuacji kiedy klient dysponuje już wyrokiem, który na podstawie przepisów prawa międzynarodowego prywatnego został wydany przez organy sądowe innego Państwa, kancelaria przeprowadza również postępowania mające na celu uznanie i egzekucję wyroku zagranicznego.

W sytuacji, jeżeli strony konfliktu zdecydowały się rozwiązać spór przed sądem arbitrażowym, kancelaria świadczy usługi reprezentacji, redagowania pozwów i odwołań, przygotowywania dowodów w sprawie, a także egzekucji orzeczeń tych jednostek.

Będąc stroną postępowania sądowego na terytorium Hiszpanii należy mieć na uwadze kilka kwestii procesowych, a mianowicie obowiązków nałożonych przez hiszpańskie przepisy proceduralne, które różnią się od obowiązków w postępowaniach przed sądami powszechnymi na terytorium Polski:

  • Obowiązek zastępstwa procesowego: Zgodnie z hiszpańskim kodeksem postępowania cywilnego, przy sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 3000 euro, istnieje.
  • Obowiązek zastępstwa procesowego przez adwokata i doręczyciela sądowego. Doręczyciel sądowy jest profesjonalistą z zakresu prawa, który odpowiedzialny jest za doręczenia pism procesowych między sądem a adwokatem i który jest niezależną od adwokata jednostką.
  • Pełnomocnictwo do reprezentacji: Do reprezentacji przed hiszpańskimi sądami lub organami administracji publicznej niezbędne jest pełnomocnictwo notarialne lub konsularne. Pełnomocnictwo notarialne udzielone może zostać przed hiszpańskim lub polskim notariuszem. Jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest w Polsce, konieczne jest uzyskanie apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a także wykonanie tłumaczenia przysięgłego dokumentu przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego na terenie Hiszpanii. Istnieje również możliwość udzielenia pełnomocnictwa przed Konsulem Królestwa Hiszpanii w Warszawie, gdzie późniejsze uzyskanie apostille i tłumaczenia nie jest konieczne. W tym celu należy skontaktować się z Konsulatem Hiszpanii w Warszawie i umówić się na wizytę. Kancelaria Wasowicz Abogados przygotowuje treść pełnomocnictwa mając na uwadze wymagania ustanowione w hiszpańskich przepisach proceduralnych, a także indywidualne potrzeby klienta.
  • Opłata sądowa przy wszczęciu postępowania: Klienci biznesowi będący spółkami prawa handlowego przy wszczęciu postępowania sądowego na terytorium Hiszpanii zobowiązani są do uiszczenia opłaty sądowej, na którą składa się opłata stała (w zależności od rodzaju postępowania wynosząca od 100 do 300 euro) oraz opłata zmienna w wysokości 0,5% wartości przedmiotu sporu.