Prowadzenie Stałej i Kompleksowej Obsługi Spółek

Szerokie prowadzenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej spółek i innych podmiotów gospodarczych

Podmiotom gospodarczym zarejestrowanym na terytorium Hiszpanii kancelaria oferuje doradztwo w sprawach korporacyjnych, w tym prowadzenie księgowości spółek, rozliczeń podatkowych, składanie zeznań podatkowych przed hiszpańskim urzędem skarbowym oraz rejestrem spółek, a także obsługi zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych oraz posiedzeń zarządów spółek.

W zależności od potrzeby, kancelaria prowadzi także obsługę transakcji zbycia udziałów oraz akcji, w tym w szczególności przygotowywanie stosownych umów, obsługa zmian kapitałowych spółek prawa handlowego, takich jak podwyższanie kapitału zakładowego spółek, a także przekształcenie i przejęcia spółek. W zależności od potrzeby, po wcześniejszej analizie sytuacji finansowej i faktycznej spółki kancelaria przeprowadza postępowania upadłościowe spółek własnych lub składa wnioski o przeprowadzenie upadłości spółek będących dłużnikami klientów.