Prowadzenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej spółek i innych podmiotów gospodarczych.

Opublikowane przez Katarzyna Wasowicz w dniu

Podmiotom gospodarczym zarejestrowanym na terytorium Hiszpanii kancelaria oferuje do­radz­two w  spra­wach kor­po­ra­cyj­nych, w tym prowadzenie księgowości spółek, rozliczeń podatkowych, składanie zeznań podatkowych przed hiszpańskim urzędem skarbowym oraz rejestrem spółek, a także ob­sługi zgro­ma­dzeń wspól­ni­ków, wal­nych zgro­ma­dzeń ak­cjo­na­riu­szy, po­sie­dzeń rad nad­zor­czych oraz po­sie­dzeń za­rzą­dów spółek.
W zależności od potrzeby, kancelaria prowadzi także obsługę trans­ak­cji zby­cia udzia­łów oraz ak­cji, w tym w szcze­gól­no­ści przy­go­to­wy­wa­nie stosownych umów, ob­sługa zmian ka­pi­ta­ło­wych spółek prawa han­dlo­wego, takich jak podwyższanie kapitału zakładowego spółek, a także przekształcenie i przejęcia spółek. W zależności od potrzeby, po wcześniejszej analizie sytuacji finansowej i faktycznej spółki kancelaria przeprowadza postępowania upadłościowe spółek własnych lub składa wnioski o przeprowadzenie upadłości spółek będących dłużnikami klientów.